robottechniek voor de groene sector

TerraTroniq

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij de uitvinders en pioniers van robottechniek voor de groene sector. Het bedrijf met de meeste kennis, de meeste ervaring en de beste oplossingen.

DIENSTVERLENING DOOR SPECIALISTEN

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: – TerraTroniq: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TerraTroniq B.V.;

– Opdrachtgever: de wederpartij van TerraTroniq;
– directe en/of indirecte schade: schade aan Opdrachtgever en/of derden, bestaande uit ondermeer doch niet uitsluitend: bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake van leveranties van goederen en/of diensten door TerraTroniq, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Eventueel toepasselijke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgevers zullen slechts van toepassing zijn voor zover deze niet strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden.

1.4 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TerraTroniq, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Op de door derden geleverde producten en/of diensten zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij TerraTroniq optreedt als afnemer van producten of diensten.

Artikel 2 – AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen door TerraTroniq zijn vrijblijvend en gebaseerd op levering / uitvoering onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren.

2.2 Als Opdrachtgever aan TerraTroniq gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag TerraTroniq uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal de aanbieding hierop baseren.

2.3 Gegevens vermeld in software en/of andere programmatuur, catalogi, afbeeldingen, tekeningen,maten, gewichten en overige (technische) informatie van TerraTroniq al dan niet van derden afkomstig, zijn niet bindend.

2.4 Als Opdrachtgever de aanbieding van TerraTroniq niet aanvaardt, heeft TerraTroniq het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3 – INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

3.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in artikel 2.3 genoemde gegevens openbaar te maken, te kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen, (het gebruiksrecht van) de software en/of andere programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid over te dragen dan wel aan derden af te staan of te wijzigen.

3.2 De broncode van de programmatuur wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

3.3 De eigendomvan en alle rechten van industriële en intellectuele eigendommen met betrekking tot de software en/of andere programmatuur blijven bij TerraTroniq. Het is Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen van intellectuele eigendommen te verwijderen.

3.4 Opdrachtgever is ermee bekend, dat de software en/of andere programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van TerraTroniq bevat.

3.5 Het is TerraTroniq toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software en/of andere programmatuur.

3.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt TerraTroniq de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendomop de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

3.7 De rechten op de in lid 3.6 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van TerraTroniq ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan TerraTroniq per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.8 Opdrachtgever moet de aan hemverstrekte gegevens als bedoeld in lid 3.6 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door TerraTroniq gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan TerraTroniq een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4 – ADVIEZEN EN VERSTREKTE INFORMATIE

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van TerraTroniq krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Als Opdrachtgever aan TerraTroniq gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag TerraTroniq bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart TerraTroniq voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, programmatuur, materialen,monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 5 – PRIJZEN

5.1 De door TerraTroniq opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief Omzetbelasting en alle overige in binnen- en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten e.d. die voor rekening van Opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 De door TerraTroniq opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek / magazijn en zijn exclusief verpakkings- ,montage- en inbedrijfstellingskosten.

5.3 Wijziging van prijzen en/of tarieven, bijvoorbeeld als gevolg van wijziging in wisselkoersen, fabrieksprijzen, et cetera, welke zich ná datum van de door TerraTroniq gedane aanbieding voordoen, komen ten laste van Opdrachtgever.

5.4 Reis- en verblijfskosten zijn niet in prijzen inbegrepen.

Artikel 6 – BETALING

6.1 Opdrachtgever dient de aan haar door TerraTroniq toegezonden facturen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatumvolledig te voldoen.

6.2 Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op hetmoment waarop het volledig verschuldigde bedrag op de door TerraTroniq aan te wijzen bank- of girorekening is bijgeschreven en geschiedt zonder enige aftrek of schuldvergelijking.

6.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In geval Opdrachtgever in verzuim verkeert, is zij zonder enige ingebrekestelling rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der vordering tot aan de dag der algehele vergoeding. Het in dit artikel bedoelde rentepercentage bedraagt 1% per maand dan wel, indien dit hoger is, een percentage gelijk aan de wettelijke handelsrente, alsmede alle kosten veroorzaakt door de niet (tijdige) betaling door Opdrachtgever, waaronder begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €75,-.

6.4 TerraTroniq is te allen tijde gerechtigd zekerheid van Opdrachtgever te verlangen.

6.5 TerraTroniq is gerechtigd haar prestatie op te schorten in geval Opdrachtgever nalaat de door TerraTroniq gevraagde deugdelijke zekerheid te stellen.

Artikel 7 – LEVERING

7.1 De door TerraTroniq opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering.

7.2 Levering geschiedt af fabriek/magazijn.

7.3 In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment dat TerraTroniq in het bezit is van alle voor de Opdracht benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt tot, bouwtekeningen, maatvoeringen e.d., zulks ter beoordeling van TerraTroniq.

7.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het Opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens TerraTroniq aangegane verplichting.

7.5 TerraTroniq is gerechtigd om over de periode tot de levering aan Opdrachtgever een tijdelijk alternatief aan te bieden in huur of anderszins, zulks op kosten van Opdrachtgever.

7.6 Transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.7 TerraTroniq is vrij in de keuze van vervoer van de Opdracht.

7.8 TerraTroniq is gerechtigd de Opdracht in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.

7.9 Opdrachtgever is aan TerraTroniq een door TerraTroniq in de redelijkheid vast te stellen vergoeding verschuldigd voor vracht- en behandelingskosten, te vermeerderen met BTW.

Artikel 8 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

8.1 Opdrachtgever zal TerraTroniq alle medewerking en faciliteiten verlenen die nodig en gebruikelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ter voorkoming van schade aan instrumenten, systemen, andere zaken of personen zal Opdrachtgever passende maatregelen nemen. Opdrachtgever zal de medewerkers van TerraTroniq ter plaatse volledig informeren over veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen en over bij hen aanwezige gevaarlijke ruimtes en stoffen.

8.2 Schade die ontstaat doordat niet of niet tijdig is voldaan aan het in artikel 8.1 bepaalde, is voor rekening van Opdrachtgever.

8.3 Indien door een aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak TerraTroniq op een door partijen afgesproken tijdstip niet aan haar werkzaamheden kan beginnen of deze niet kan continueren, kunnen de wachttijden en/of tevergeefs gemaakte kosten die daarvan het gevolg zijn, aan Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 9 – RECLAMES

9.1 Ter zake van zichtbare gebreken en manco’s dient binnen 14 dagen na levering schriftelijk gereclameerd te worden en ter zake van verborgen gebreken dient binnen 14 dagen na ontdekking van een zodanig gebrek dan wel binnen 14 dagen nadat redelijkerwijze een zodanig gebrek ontdekt had kunnen worden, doch in ieder geval binnen de garantietermijn als bedoeld in Artikel 11, schriftelijk bij TerraTroniq
gereclameerd te worden bij gebreke waarvan de leveranties / werkzaamheden als door Opdrachtgever aanvaard gelden en geen betwisting daarvan meer mogelijk is.

9.2 Opdrachtgever zal ingeval van een reclame de betreffende goederen voor zijn risico en rekening terstond aan TerraTroniq retourneren, zulks op straffe van verval van het recht te reclameren.

9.3 De aansprakelijkheid van TerraTroniq ingeval van een zichtbaar dan wel verborgen gebrek leidt nimmer tot een andere verplichting aan de zijde van TerraTroniq dan a) restitutie van de koopprijs, of b) herstel, of c) (her)levering van een deugdelijk exemplaar, zulks ter vrije keuze van TerraTroniq.

Artikel 10 – DERDEN

10.1 TerraTroniq is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten dan wel andere op haar rustende verplichtingen, derden in te schakelen.

Artikel 11 – GARANTIE

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de garantieduur van de door TerraTroniq geleverde goederen en/of diensten zesmaanden.

11.2 Prototypes, nul-series en pre-productiemodellen zijn uitgesloten van garantie.

11.3 Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen afwijkt van de vorenbedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn.

11.4 De garantieduur gaat in op de dag van levering.

11.5 Uit hoofde van de garantie is TerraTroniq slechts aansprakelijk voor gebreken omtrent welke TerraTroniq binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van een ondeugdelijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke materialen.

11.6 De verplichtingen van TerraTroniq uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van TerraTroniq.

11.7 Kosten (zoals o.a. reis-, verblijfs- en transportkosten) gemoeid met reparatie / vervanging op locatie komen, behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging, te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.

11.8 Opdrachtgever behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van TerraTroniq voor reparatie / vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie.

11.9 Onder de garantie vallen nimmer, gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden.

11.10 Onder garantie vallen nimmer, gebreken die het gevolg zijn van een onjuiste instelling of afstelling van de geleverde goederen.

11.11 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van TerraTroniq heeft voldaan.

11.12 Voor producten en diensten kunnen aanvullende garantievoorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden door TerraTroniq vóór opdracht aan Opdrachtgever verstrekt.

Artikel 12 – SERVICECONTRACTEN

12.1 Een servicecontract kan op elk tijdstip ingaan en heeft voor de eerste keer een looptijd tot het einde van het kalenderjaar, volgend op het kalenderjaar waarin het contract is ingegaan, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 Voor producten en/of diensten waarvoor een servicecontract noodzakelijk of verplicht is voor normaal gebruik, gaat het servicecontract in bij levering van de producten en/of diensten.

12.3 Het servicecontract wordt telkensmet één jaar verlengd, tenzij TerraTroniq of Opdrachtgever uiterlijk twee maanden voor afloop van het jaar waarin de geldigheidsduur zal verstrijken, aan de andere partij schriftelijk te kennen geeft het onderhoudscontract niet te willen verlengen, of anders is overeengekomen. Voor producten en/of diensten waarvoor een noodzakelijk of verplicht servicecontract dient te worden afgesloten kan stopzetting leiden tot een gedeeltelijk of geheel nietfunctioneren van het product en/of de dienst.

12.4 Producten en/of diensten waarvoor een servicecontract noodzakelijk of verplicht is voor normaal gebruik, kunnen bij niet-nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever, opgeschort worden. Dit kan leiden tot een gedeeltelijk of geheel niet-functioneren van het product en/of de dienst.

Artikel 13 – KLACHTEN

13.1 Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen 30 dagen nadat deze werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk bij TerraTroniq te worden ingediend.

13.2 Klachten ontslaan Opdrachtgever niet van verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.

13.3 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over de uitvoering van de overeenkomst, heeft TerraTroniq de keus hetzij het gebrek kosteloos te herstellen, hetzij Opdrachtgever een korting te geven op de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden. Door levering van één van deze prestaties is TerraTroniq jegens Opdrachtgever tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.

Artikel 14 – AANSPRAKELIJKHEID

14.1 De aansprakelijkheid van TerraTroniq is beperkt tot voldoening van hetgeen deze ingevolge de garantie als bedoeld in Artikel 11 op zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten hetzij (in)directe schade veroorzaakt door een werknemer van TerraTroniq dan wel een door TerraTroniq ingeschakelde derde, is, behoudens opzet en/of grove schuld, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Opdrachtgever vrijwaart TerraTroniq ter zake van iedere mogelijke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend dan wel verband houdend met door TerraTroniq ten behoeve van Opdrachtgever verrichte diensten en/of leveranties.

Artikel 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1 Geleverde goederen blijven eigendom van TerraTroniq tot aan het moment waarop alle vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

15.2 Ingeval van niet-nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever jegens TerraTroniq is laatstgenoemde gerechtigd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de goederen terug te nemen.

Artikel 16 – PANDRECHT EN RETENTIERECHT

16.1 Op alle goederen die TerraTroniq uit welken hoofde dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen, wordt ten behoeve van TerraTroniq een pandrecht gevestigd en komt hem een retentierecht ex artikel 3:290 BWtoe tot zekerheid van alle vorderingen die TerraTroniq heeft en/of zal verkrijgen op Opdrachtgever.

Artikel 17 – DIENSTEN

17.1 In het bijzonder in die gevallen waarin TerraTroniq zich ertoe heeft verplicht een prestatie te leveren van niet stoffelijke aard is TerraTroniq er slechts toe verplicht om een zo goed mogelijke prestatie te leveren,maar kan zij het realiseren van het door Opdrachtgever beoogde resultaat niet garanderen.

Artikel 18 – OVERMACHT

18.1 Voor schade die Opdrachtgevermocht lijden ingeval enige prestatie door TerraTroniq wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd dan wel niet meer op een economische basis voor TerraTroniq uitvoerbaar is als gevolg van omstandigheden waarop en op de gevolgen waarvan TerraTroniq geen invloed kan uitoefenen, voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar, waaronder die welke normaliter voor rekening van TerraTroniq zouden komen, is TerraTroniq niet aansprakelijk.

18.2 Ingeval van tijdelijke overmacht heeft TerraTroniq het recht naar eigen keuze de termijn van aflevering te wijzigen dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat ter zake enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 19 – VERZUIM / ONTBINDING

19.1 Bij verzuim van Opdrachtgever, waaronder vallen de in het volgende lid gevallen, zijn alle vorderingen van TerraTroniq op Opdrachtgever uit welke hoofde ook onmiddellijk en volledig opeisbaar en is TerraTroniq bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van TerraTroniq op grond van de wet of de overeenkomst.

19.2 Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien:

– Opdrachtgever enige verplichting uit een overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt;

– Opdrachtgever of degene die zich voor Opdrachtgevers verplichtingen garant heeft gesteld of zekerheden heeft verstrekt, in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie treedt, bedrijfsactiviteiten staakt of een besluit neemt tot liquidatiestaking of aanvragen van faillissement of surseance van betaling;

– Een wijziging optreedt in de (achterliggende) aandeelhouders van Opdrachtgever, voor zover deze omstandigheid naar het oordeel van TerraTroniq een aanmerkelijke verzwaring van haar risico’smet zich meebrengt;

– Ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd.

Artikel 20 – OVERDRACHT VAN RECHTEN

20.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TerraTroniq.

Artikel 21 – RECHTSGELDIGHEID

21.1 In het geval een ofmeer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.

Artikel 22 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

22.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van TerraTroniq neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. TerraTroniq mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Uiteraard kunt u ons altijd bellen via ons nummer:

0317 727000

of via de mail:

info@terratroniq.com

Pin It on Pinterest

Share This